سلامتی

در بخش سلامت ما خلاصه ای از مهمترین ابعاد موضوع «سلامت در آلمان» را ارائه می کنیم. مهم ترین حقایق و روندهای مربوط به سیستم سلامت آلمان را تشریح می کنیم.

اگر بخواهید خدمات سلامت را در برمن دریافت کنید، باید فرم «V111» یا «کارت سلامت AOK» را ارائه کنید. این فرم یا کارت را از اداره سلامت یا از اداره امور اجتماعی دریافت می کنید.

در هر زمینه پزشکی تحت مراقبت قرار می گیرید و داروهای لازم را دریافت می کنید.

مهم است که هنگام مراجعه به پزشک، یک مترجم با خود ببرید تا مشکلات شما به صورت تخصصی از طرف پزشک مورد رسیدگی قرار گیرد.

سؤالات متداول

موضوعات فرعی

50 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی