مراکز مشاوره

مراکز مشاوره، موسسه هایی هستند که در زمینه های مختلف به شما کمک و خدمات ارائه می کند. مشاوران در طول جلسات مشاوره، برای مسائل جداگانه مراجعه کنندگان خود وقت اختصاص می دهند. همراه با افرادی که کمک جستجو می کنند، مشاوران تلاش می کنند کشف می کنند مشکل چیست و چگونه می توان آن را حل کرد.

موضوع مهم برای دانستن آن است که مشاوران  متعهد به رازداری هستند. هیچ کدام از گفتگوها به افراد دیگر منتقل نخواهند شد.

96 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی