مشاوره ی اجتماعی و بیکاری مرکز

در مشاوره ی اجتماعی و بیکاری مرکز Solidarische Hilfe e.V. (21) در زمینه ی کمک ها ی مالی، حقوق و وظایف در زمان بیکاری و دریافت مستمری کمک اجتماعی، اطلاعات کسب کرده و در موارد مشکلات با اداره ی کار، مرکز کاریابی و اداره ی خدمات اجتماعی پشتیبانی و مشاوره دریافت می نمایید.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , , ,