تمایل جنسی

در آلمان از همه افراد با تمایلات جنسی گوناگون استقبال می شود و آنها حقوق برابر دارند. یعنی، هیچ کس نباید به دلیل تمایل جنسی خود مورد تبعیض قرار گیرد (قانون ضد تبعیض).

به این ترتیب برای مثال همجنسگرایان اگر در کشور خود به دلیل تمایل جنسی خود تحت پیگرد باشند، می توانند در آلمان می توانند پناهندگی دریافت کنند.

همچنین در برمن از افراد دارای تمایلات گوناگون جنسی استقبال می شود: هیچکس نباید به دلیل تمایل جنسی خود مورد تبعیض واقع شود. همه افراد می توانند به همه مکان ها و برنامه ها بروند. علاوه بر آن، در برمن مراکز مراجعه و مشاوره و میعادگاه هایی وجود دارد که درباره مسائل جنسی به شما کمک می کنند. از جمله آنها «مرکز پشتیبانی و راهنمایی» است. در این ستون، می توانید برخی مراکز مراجعه و نیز برخی پاسخ ها به پرسش های دیگر را بیابید.

سؤالات متداول