Jobcenter Bremen

Jobcenter Bremenبه شما در فرایند یافتن شغل یاری کرده و در صورت نیاز شما را به مراکز دیگر و همچنین برای دریافت آموزش های لازم ارجاع خواهند داد. علاوه بر این در این مرکز می توانید کمک و پشتیبانی برای ارائه درخواست کمک های مالی جهت تامین معیشت و همچنین مستمری بیکاری دریافت نمایید.

Foto vom Jobcenter Mitte
© Kristina Bumb

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , , , , , ,