Projekt BINNEN – مشاوره برای افراد تازه مهاجرت کرده از اتحادیه اروپا

Projekt Binnen- مشاوره برای افراد تازه مهاجرت کرده از اتحادیه اروپا Inneren Mission پیش از همه افراد مهاجر از کشورهای اروپای شرقی را در مورد مسایل مختلف روزمره پشتیبانی می کند، برای مثال جهت استفاده از امکان عضویت در سیستم کمک و یا سیستم آموزشی.

تماس در ساعات افتتاحیه:
ارائه دهندهVerein für Innere Mission in Bremen
آدرسAm Brill 2-4, 28195 Bremen
تلفن
وب سایت
آخرین بررسی: 12.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: