اداره

  • خدمات کارفرمایان – آژانس اشتغال
  • مشاوره ایدز / بیماری های قابل انتقال از طریق رابطه جنسی (STD)
  • مرکز پذیرش مرکزی پناهجویان و آوارگان در ایالت برمن (ZASt)
  • Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
  • پلیس
  • Migrationsamt
  • BürgerServiceCenter
  • اطلاعات مربوط به امور عمومی – Ortsämter
  • Quartiersmanagement
  • مرکز خدمات اجتماعی