Quartiersmanagement

مرکز Quartiersmanagement در راستای بهتر شدن شرایط سکونت در قسمت های مختلف شهر فعالیت می کند.

هدف این است که افراد امکان های آموزش خوبی دریافت کرده و آسان تر شغل پیدا کنند و محیط زندگی آراسته و زیباتر شود.

در این زمینه می توان از دفتر مدیریت محله کمک و اطلاعات بیشتری دریافت نمود.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: