مردان

  • فعالیت های اوقات فراغت – مرکز شهروند Gustav-Heinemann در Vegesack
  • مشاوره برای پسران / مردان جوان آسیب دیده از خشونت
  • .AIDS-Hilfe Bremen e.V
  • Wilde Liga در برمن
  • مشاوره / درمان برای پناهندگان و آوارگان
  • مشاوره اجتماعی عمومی- کاریتاس
  • مراکز مشاوره برای افراد آواره
  • Kiron Higher Education for Refugees
  • دانشگاه بندر برمن
  • برنامه های آموزش و اوقات فراغت – مدرسه بزرگسالان برمن