کودکان

  • مرکز بهداشت یکپارچه محلی برای همه (LIGA)
  • حمایت از مردم بلغارستان – AWO برمن
  • جدول کلمات متقاطع واژگان / پازل واژگان (اوکراینی)
  • برنامه های ورزشی – SVGO برمن
  • کافه Käthes
  • برنامه های ورزشی – TURA برمن
  • برنامه های ورزشی – TuS در Schwachhausen
  • فعالیت های ورزشی برای کودکان و جوانان – Fit.point Tenever
  • مینی گلف در Vahr
  • زمین بازی و موارد دیگر – پروژه والدین Philipp-Scheidemann-Straße