آماده‌سازی حرفه‌ای

  • کارآموزی برای مددکار آموزشی اجتماعی با تمرکز بر ادغام معلولان – PBW
  • صلاحیت اولیه به عنوان دستیار مراقبت
  • آموزش تکمیلی در زمینه مهارت مدیریت
  • مدرک زبان تخصصی پایه برای معلمان (پشتیبانی زبان) (C1)
  • صنعت محیط زیست آینده است
  • برنامه پل زدن برای معلمان مهاجر (IQsA)
  • مدرک زبان تخصصی پیشرفته برای معلمان (پشتیبانی زبان) (C2)
  • “بیا برویم” – معرفی استراتژی‌ های یادگیری
  • آماده سازی و اجرای آزمون زبان مدرسه (C2)
  • مسیرهای اشتغال – pro KiTa II