مشاوره

  • کوپرو – نقطه تماس برای مهاجران سالمند
  • Clearing Point – Sans Papiers
  • مرکز بهداشت یکپارچه محلی برای همه (LIGA)
  • مشاوره در مورد شهروندی – BRI
  • خدمات اطلاعات شهروندی در گروپلینگن
  • مشاوره آموزشی برای بزرگسالان در گروپلینگن
  • AVA در محله
  • مشاوره رویه پناهندگی – AWO برمن
  • #Your Turn in Bremen
  • مراقبت های بهداشتی و مشاوره – MVP