“Haus der Zukunft“ – Mehrgenerationenhaus

مرکز Haus der Zukunft – Mehrgenerationenhaus یک مرکز خدماتی اجتماعی و فرهنگی بوده و شامل مراکز مدیریت محله Lüssum، مرکز حمایت از خانواده Lüssum و „ورود به محلهLüssum “می باشد

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
ارائه دهنده"Haus der Zukunft“ – Mehrgenerationenhaus
آدرسLüssumer Heide 6, 28777 Bremen
تلفن
ایمیل
وب سایت
آخرین بررسی: 17.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: