بیمه اجتماعی در روزهای نخست – AOK

پس از ورود به آلمان، شما نخست تحت بیمه اجتماعی AOK قرار می گیرید. در پایگاه مهاجران خود، AOK همه اطلاعات مربوط به بیمه اجتماعی در آلمان را گردآوری کرده است. در مراکز خدمات، می توانید درباره این موضوع مشاوره و اطلاعات دریافت کنید.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,