پسران

  • فوتبال و تنیس روی میز – باشگاه ورزشی Vahr Blockdiek
  • فعالیت های اوقات فراغت – مرکز شهروند Gustav-Heinemann در Vegesack
  • مرکز جوانان Findorff
  • مشاوره برای پسران / مردان جوان آسیب دیده از خشونت
  • باشگاه جوانان Alt-Aumund
  • باشگاه جوانان “UPS” در Marßel
  • مرکز جوانان JFH GRÖPELINGEN
  • مرکز جوانان Burglesum
  • مرکز جوانان “DIE FRIESE”
  • مشاوره / درمان برای پناهندگان و آوارگان