بزرگسالان

  • مشاوره در مورد شهروندی – BRI
  • کوپرو – نقطه تماس برای مهاجران سالمند
  • مرکز بهداشت یکپارچه محلی برای همه (LIGA)
  • بازار کتاب DRK
  • کارآموزی برای مددکار آموزشی اجتماعی با تمرکز بر ادغام معلولان – PBW
  • خدمات اطلاعات شهروندی در گروپلینگن
  • مشاوره آموزشی برای بزرگسالان در گروپلینگن
  • AVA در محله
  • مشاوره رویه پناهندگی – AWO برمن
  • توصیه هایی برای کارگران سیار و قربانیان استثمار کار