همراه مرکز مراقبت از کودکان

  • کافه زبان در FQZ
  • دوره های یکپارچگی (با دوره سوادآموزی) – BSB
  • مشاوره عمومی – ASB برمن
  • دوره‌های Mama-lernt-Deutsch برای زنان
  • دوره های ادغام همراه با مراقبت از کودکان در تنفر
  • کافه زبان‌ برای زنان در مرکز خانواده خانه چند نسلی MOBILE
  • دوره های یکپارچگی – کارگاه آموزش برابری
  • FemCafé برمن
  • دیدار و کافه گفتگو – مرکز مادران و خانواده های هوختینگ
  • Mütterzentrum Osterholz-Tenever