SPRINTER – میانجی زبان و انطباق

مرکز میانجی زبان و انطباق– Sprinter افراد را از جهت زبان و محتوا در امور مختلف پشتیبانی می کند. آنها به شما کمک می کنند تا بتوانید در مسایل روزمره مسایل خود را حل کرده و در مراجعه به ادارات به شما اطلاعات داده و همراهی اتان می نمایند.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: