کلاس های یکپارچگی

در یک دوره یکپارچگی، شما نه فقط مهارت زبان آلمانی خود را بهتر می کنید، بلکه چیزهایی را درباره فرهنگ و زندگی در آلمان را یاد می گیرید.

هر دوره یکپارچگی از یک کلاس زبان و یک کلاس آشنایی تشکیل شده است.

در کلاس زبان، شما آلمانی یاد می گیرید و درباره موضوعات مهم از زندگی روزمره صحبت می کنید. برای مثال، کار و شغل، آموزش و آموزش تکمیلی، مراقبت و سرپرستی از کودکان، خرید/تجارت/مصرف، اوقات فراغت و ارتباطات اجتماعی، سلامت و بهداشت/بدن انسان، رسانه ها و استفاده از رسانه ها و مسکن، جزو موضوعات مزبور هستند.

در کلاس آشنایی، شما چیزهایی درباره سیستم حقوقی، تاریخ و فرهنگ آلمان، حقوق و وظایف در آلمان، اشکال زندگی گروهی در جامعه، ارزش هایی که در آلمان مهم هستند، بردباری و برابری حقوق یاد می گیرید.

کلاس آشنایی را با یک امتحان پایانی به پایان می برید.

سؤالات متداول

20 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی