معلولیت

در آلمان افرادی که دارای یک معلولیت هستند، به شکل ویژه تحت مراقبت قرار می گیرند. یعنی، از تبعیض باید جلوگیری شود. مشارکت برابر در زندگی اجتماعی ترویج می شود. برای این منظور آنها خدمات اجتماعی ویژه ای را دریافت می کند، مثلا در حوزه بازپروری پزشکی.

شما همچنین خدمات مشابهی را درباره قانون جامع امور اجتماعی دریافت می کنید که با آن می توانید هم در زندگی حرفه ای و هم در اجتماع به بهترین شیوه ممکن مشارکت کنید.

آوارگان دارای یک معلولیت، بر اساس قانون خدمات پناهجویان به «آوارگان دارای حق محافظت ویژه» تعلق دارند.

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان معلولیتی دارید، می توانید با کارکنان اقامتگاه تان صحبت کنید و یا خود به یکی از مراکز مشاوره که در فهرست زیر موجود است مراجعه کنید.

 

سؤالات متداول