سیستم تأمین اجتماعی

سیستم تأمین اجتماعی در آلمان بر اساس اصل همبستگی کار می کند. این بدان معناست که کارمندان در صورت سالم بودن و توانایی کار، هر ماه مبلغی را پرداخت می کنند. افراد دیگری که نمی توانند کار کنند، به عنوان مثال به دلیل بیمار بودن، می توانند از این کمک ها برای زندگی خود استفاده کنند. مبالغ به صورت درصدی محاسبه می شود و بر اساس حقوق شما است. اگر کار می کنید، مالیات و مبلغ تأمین اجتماعی به طور خودکار و به صورت ماهیانه از حقوق شما کسر می شود. از جمله این کسورات، به عنوان مثال مالیات بر درآمد، بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری یا بیمه مراقبت را می توان ذکر نمود. شما و کارفرمایتان هر کدام بخشی از این مبلغ را پرداخت می کنید. اگر در مرخصی استعلاجی هستید و نمی توانید کار کنید، بازهم حقوق خود را دریافت خواهید کرد.

شما باید در آلمان بیمه تأمین اجتماعی داشته باشید. علاوه بر بیمه های قانونی، بیمه های خصوصی نیز وجود دارند که می توانید خود را تحت پوشش آنها قرار دهید.

اطلاعات بیشتر در مورد بیمه را می توان در قسمت موارد حقوقی پیدا کرد.

در خصوص بیمه تأمین اجتماعی می توانید از اتاق کارمندان مشاوره بگیرید.

سؤالات متداول

1 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی