دین & اعتقاد

برای بسیاری از مردم برمن، مذهب بخشی از زندگی روزمره است. مذاهب مختلفی وجود دارد که می توانید امور آنها را در مکان های مذهبی مختلف مانند کلیساها، مساجد یا معابد انجام دهید.

In در آلمان آزادی مذهب وجود دارد. این بدان معناست که هر کس مجاز است دین خود را انتخاب و بدان عمل کند. تبعیض نسبت به هر کس به خاطر مذهبش ممنوع است. همه ادیان پذیرفته می شوند. بی دین بودن هم طبیعی است.

سؤالات متداول

به نظر می رسد ما می توانیم چیزی را پیدا کنیم که به دنبال آن هستید. شاید جستجو بتواند کمک کند.