“فوتبال پیوند می‌دهد” و موارد دیگر – SG Aumund در Vegsack

“فوتبال پیوند می‌دهد” یک پروژه یکپارچگی است که توسط SG Aumund در Vegesack سازماندهی شده است. در اینجا پناهندگان و مهاجران می توانند هفته ای یک بار در تمرینات فوتبال شرکت کنند. آموزش برای همه آزاد و رایگان است.

در SG Aumund در Vegesack می توانید برای سایر برنامه های ورزشی نیز ثبت نام کنید. برنامه‌هایی برای همه گروه های سنی وجود دارد.

Foto Fußballteam
© SG Aumund-Vegesack

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: