تهیه مسکن – AWO برمن

اگر شما محل مسکونی در اختیار دارید، می توانید آن را برای دادن به آوارگان پیشنهاد دهید، مثلا در بخش تهیه مسکن AWO برمن.

AWO Beratungsstelle in der Knochenhauerstr.
© AWO Bremen

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,