آموزش و آموزش تکمیلی در حوزه اجتماعی – ibs برمن

در ibs برمن، می توانید در آموزش های مختلف، آموزش های پیشرفته، آموزش های دوباره و آموزش های تکمیلی شرکت کنید. برای مثال می توانید کار به عنوان پرستار سالمندان یا مربی تربیتی را یاد بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا به وبسایت ibs مراجعه کنید.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,