افراد دارای معلولیت

  • مشاوره بارداری – Cara
  • برنامه‌هایی برای افراد دارای معلولیت – Martinsclub برمن
  • مشاوره و پشتیبانی برای افراد کوتاه قد
  • امکانات قابل دسترسی با ویلچر در برمن – نقشه مسیرهای ویلچر