افراد بدون مدارک اقامت

  • Clearing Point – Sans Papiers
  • مشاوره رویه پناهندگی – AWO برمن
  • مراقبت های بهداشتی و مشاوره – MVP
  • مشاوره در مورد پناهندگی و اقامت – شورای پناهندگان
  • مرکز ارجاع و مشاوره پزشکی
  • ساعات مشاوره انسان‌دوستانه اداره سلامت