دوره های زبان آلمانی با هزینه

چندین ارائه دهنده دوره در برمن وجود دارد که دوره های آلمانی غیررایگان ارائه می دهند. امکان بازپرداخت هزینه های این دوره ها توسط اداره فدرال
مهاجرت و پناهندگی یا از طریق صندوق اجتماعی اروپا وجود ندارد. این بدان معناست که باید هزینه این دوره ها را خودتان بپردازید.

می توانید مستقیماً از ارائه دهنده دوره از هزینه ها مطلع شوید.

1 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی