مراکز مشاوره و پشتیبانی منطقه ای

ReBUZ یک سیستم مشاوره و پشتیبانی مربوط به مدرسه برای حوزه های زیر است:

  • مشاوره
  • تشخیص
  • پیشگیری
  • برنامه های تقویتی مدرسه
  • هماهنگی
  • همکاری
  • کار شبکه
  • مداخله در بحران ها، وضعیت های اضطراری و حوادث خشونت بار

مخاطب برنامه ReBUZ، والدین، دانش آموزان، معلمان و دیگرانی است که در حوزه مدرسه فعال هستند.

در یک چارچوب قابل اعتماد، ما به عنوان ReBUZ می توانیم نگرانی های شما را از ابعاد مختلف در نظر بگیریم و کمک ارائه کنیم تا راه حلی را با یکدیگر ایجاد کنیم.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: