دوره های یکپارچگی، دوره های آلمانی برای کار و موارد دیگر – SBH

SBH (بنیاد آموزش و مهارت دستی) دوره های مختلف یکپارچگی و دوره های آلمانی برای کار را در برمن ارائه می دهد که می توانید در آنها شرکت کنید. همچنین دوره های دیگری برای آموزش تکمیلی وجود دارد.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , , , ,