دوره های آشنایی اولیه – مالتِزِر برمن

مراکز مالتِزِر به سفارش اداره فدرال مهاجرت و آوارگان، دوره های معروف به دوره های آشنایی اولیه را ارائه می کنند. دوره های آشنایی اولیه در مرحله نخست پس از ورود شما به آلمان به شما کمک می کنند. در این دوره ها، شما مطالبی را درباره آلمان یاد می گیرید و به این ترتیب دانش آلمانی خود را بهتر می کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دوره ها، لطفا با برگزار کننده آنها تماس بگیرید.

Malteser Erstorientierungskurse
© Malteser Hilfsdienst gGmbH Bremen

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,