دانشگاه برمن

دانشگاه برمن رشته های معماری، گردشگری، علوم مهندسی و طبیعی، کار اجتماعی و گزینه های بیشتر تحصیلی را ارائه می کند.

درباره رشته های تحصیلی می توانید از وبسایت اطلاعات دریافت کنید و یا با خدمات دانشجویان تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
hs-bremen.de/internet/de/index.html
ارائه دهندهHochschule Bremen
آدرسHochschule Bremen, Neustadtswall, Bremen
وب سایتhs-bremen.de/internet/de/index.html
آخرین بررسی: 10.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,