برابری حقوق زنان – ZGF

«مرکز تحقق برابری حقوق زن» (ZGF) یک نهاد ایالتی است. وظیفه قانونی این نهاد آن است که قانون برابری حقوق را که در قانون اساسی قید شده است اجرا کند. نهاد مزبور قوانینی را پیشنهاد می دهد و برنامه هایی را تنظیم می کند تا وضعیت زنان را بهبود بخشد. علاوه بر آن، این نهاد مرکز پاسخگویی مرکزی برای همه زنانی است که به دلیل جنسیت خود، تبعیض احساس می کنند و کمک ارائه می کند. ZGF همچنین به سازمان های زنان و دختران در زمینه کارشان کمک می کند و موضوعات مربوط به سیاست زنان را در فضای عمومی مطرح می کند.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
ارائه دهندهBremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau
آدرسKnochenhauerstraße 20-25, 28195 Bremen
تلفن+49 421 3613133
ایمیلoffice@frauen.bremen.de
آخرین بررسی: 10.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,